Twoje marzenia w naszych rękach

Jesteśmy częścią Last Minute Wakacje.pl

Codziennie w godzinach 8:00 - 24:00
0ofert

Regulamin FlixBus

Regulamin konkursu organizowanego przy Mytravel

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. My Travel Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pruszkowska 29b, lok. 2, 02-119 Warszawa, KRS367515, NIP: 6922488958 (zwany dalej: "Organizator" lub „My Travel”).
  Fundatorem nagród w Konkursie jest FlixBus Polska sp. z o.o. ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa (zwany dalej „FlixBus”).
  Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

 2. UCZESTNICY KONKURSU

  1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: "Uczestnikiem") może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupu imprez turystycznych w My Travel, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające z nimi w faktycznym pożyciu.

  2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

  3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu. 4. Wyrażając zgodę na udział w Konkursie Uczestnicy akceptują niniejszy Regulamin.

 3. ZASADY KONKURSU

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:

  a) dokonanie zakupu biletu na przejazd FlixBus w jednym z oddziałów My Travel na terenie całego kraju
  b) Każdy kupiony przejazd w jednym z oddziałów My Travel na terenie całego kraju gwarantuje możliwość uczestnictwa w Konkursie. W Konkursie biorą udział przejazdy zakupione w terminie pomiędzy 24.09.2018 a 07.10.2018.
  c) każdy uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie musi umieścić komentarz pod postem konkursowym (Post konkursowy na stronie www.facebook.com/MyTravel.Multiagent ), w którym uzasadni, dlaczego to właśnie on powinien wygrać.

  2. Czas trwania konkursu 24.09.2018 a 07.10.2018.r.

  NAGRODY

  1. Konkurs przewiduje wybranie przez Organizatora 20 laureatów, którzy otrzymają kod rabatowy -100% na jeden przejazd FlixBus (zwanych dalej “Voucherami”) obejmujący trasę w dwie strony, a maksymalna kwota podróży to 250,00zł (dwieście pięćdziesiąt złotych).

  2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Vouchera na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

  3. Laureat może zrzec się Vouchera, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

  4. Przyznanie Vouchera zależy wyłącznie od uznania Organizatora i nie stanowi podstawy do występowania przez Uczestników z żadnymi roszczeniami i żądaniami wobec Organizatora.

  ZASADY PRZYZNAWANIA VOUCHERÓW

  1. Komisja konkursowa w składzie: dwie osoby z FlixBusa i jedna osoba z MyTravel, wybiorą laureatów na podstawie najciekawszych komentarzy pod postem konkursowym.

  2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź sms.

  3. Voucher zostanie przesłany do laureata za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź sms w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

  6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami, próby wpływania na wyłonienie laureata w sposób niedozwolony Uczestnik może zostać wykluczony przez Organizatora z Konkursu.

  VI. REKLAMACJE

  1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji otrzymanej od Uczestnika po upływie powyższego terminu.

  2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora – My Travel sp. z o.o., ul. Pruszkowska 29b, lok. 2, 02-119 Warszawa, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

  4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.

  2. Ewentualne spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Konkursu lub jego zakończenia w każdym czasie w jego trakcie bez podania przyczyn.


   

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Zaufało nam już 684 457 turystów,
  96% z nich poleca nas
  swoim znajomym
 • Jesteśmy członkiem Polskiej
  Izby Turystyki
 • Mamy certyfikat Rzetelna Firma

Zgłoś uwagi

Podziel się swoimi uwagami, które pomogą nam dopracować naszą stronę. Dziękujemy.

Wiadomość została wysłana

Dziękujemy za Twoje uwagi :)

Proszę poprawnie uzupełnić pola.

Spróbuj ponownie.