Twoje marzenia w naszych rękach

Jesteśmy częścią Last Minute Wakacje.pl

codziennie 8:00-23:00
0ofert

Regulamin korzystania z wyszukiwarki ofert turystycznych - MyTravel.pl

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w serwisie MyTravel.pl zwanym dalej Serwisem oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
 2. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie.
 3. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisie jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet.
 4. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwis są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem.
 6. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

II. Definicje

 1. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
 2. Informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
 3. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676),
 4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
 5. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 6. Usługodawca – WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 413, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000315229, NIP 9570778385, Regon 192058039
 7. Usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
 8. Operatorzy Turystyczni - organizatorzy turystyki, np. biura podróży, z którymi Usługodawca współpracuje jako agent turystyczny
 9. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin;
 10. Warunki uczestnictwa – integralna część umowy o świadczeniu usług turystycznych zawarta pomiędzy Touroperatorem a Klientem.

III. Zakres Usług

W ramach świadczenia Usług Usługodawca w szczególności:

 • umieszcza w Serwisach oferty usług turystycznych przekazane przez Operatorów Turystycznych oraz zapewnia możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów;
 • zgodnie z umowami agencyjnymi bez wyjątku zachowuje ceny ofert usług turystycznych wskazane przez Operatorów Turystycznych;
 • publikuje w Serwisach komunikaty prasowe dotyczące rynku turystycznego w Polsce i umożliwia ich przeglądanie przez Usługobiorców;
 • umieszcza w Serwisach informacje na temat kierunków i regionów geograficznych oraz umożliwia ich przeglądanie

Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców.

IV. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

 1. Usługi świadczone są Usługobiorcom, którzy spełniają następujące wymagania techniczne: 1) posiadają połączenie z siecią Internet, 2) posiadają przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookies.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Usługobiorcy korzystający z Serwisu Usługodawcy pozostają anonimowi do momentu, kiedy sami nie zadecydują inaczej. Usługodawca gromadzi jedynie informacje dotyczące liczby osób odwiedzających poszczególne strony portalu oraz informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją serwerami.
 2. Usługobiorcy, którzy postanowią zautoryzować swoją aktywność w którymkolwiek Serwisie Usługodawcy, proszeni są o wypełnienie formularza i dobrowolne podanie informacji umożliwiających kontakt z użytkownikiem (adres e-mail), oraz imienia i nazwiska. Dane te są wykorzystywane przez Usługodawcę jedynie do niezbędnych kontaktów z Usługobiorcą w celu realizacji umowy.
 3. Usługobiorcy, którzy za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy dokonują zakupu usług turystycznych, przekazują Usługodawcy dodatkowo inne dane - wskazane przez Usługodawcę w formularzu rezerwacyjnym - konieczne w procesie rezerwacji i zakupu usługi turystycznej. Dane te objęte są ochroną zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych". Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i związane jest wyłącznie z procedurą rezerwacji i zakupu usługi turystycznej. Wypełnienie formularza rezerwacji i zakupu usługi turystycznej oznacza zgodę Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych. Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych, a także żądania do zaprzestania przetwarzania danych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Wakacje.pl S.A. Al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, to mail: centrala@mytravel.pl oraz telefon: 22 34 999 59.
 5. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 6. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Usługodawca uprawniony jest odmówić świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez Usługobiorcę danych niezbędnych ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną lub właściwość usług świadczonych przez Usługodawcę.
 8. Dane Użytkownika podane podczas: zapisywania się na newsletter, wysyłanie zapytania dotyczącego oferty, wypełniania formularza rezerwacji lub rozmowy z konsultantem, będą przez Usługodawcę traktowane jako poufne i przechowywane przy użyciu technik zabezpieczających nieuprawniony dostęp osobom trzecim. Dane te mogą być udostępniane wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwowych.
 9. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Usługobiorcy identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki typu cookies są nieszkodliwe dla komputera Usługobiorcy ani dla danych Usługobiorcy. Warunkiem działania plików typu cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę Usługobiorcy i nieusuwanie ich z dysku. Pliki typu cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

VI. Korzystanie z serwisu

 1. Korzystanie z Portalu internetowego My Travel w tym w szczególności dokonanie rezerwacji wycieczki za pośrednictwem portalu, jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w poniższym regulaminie.
 2. Dokonanie zakupu imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Umowy – zgłoszenia, Ogólnych Warunków Uczestnictwa danego Organizatora Imprezy turystycznej oraz Regulaminu Portalu Internetowego Biura Podróży My Travel.
 3. Dane Klienta zawarte w rezerwacji i Umowie powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym.
 4. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.
 5. Korzystając z Serwisu Usługodawcy Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski.

VII. Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie jest zobowiązany informować o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu, przy czym będzie dokładał wszelkich starań aby stosowny komunikat o przerwie w świadczeniu usług zamieszczany był na bieżąco na stronach internetowych Serwisu. Usługodawca dołoży również starań, aby łączny czas przerw w świadczeniu usług bezpłatnych nie przekraczał 24 godzin w miesiącu kalendarzowym.
 3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego na podstawie łączącej go z dostawcą Umowy. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest możliwe jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Usługodawca może powiadomić też usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

VIII. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach nie będących własnością Usługodawcy, do których linki zawarto w Serwisach.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  - za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem
  - za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać według wyboru w formie pisemnej na adres spółki, telefonicznej pod numerem 22 34 999 59 lub drogą poczty elektronicznej na adres centrala@mytravel.pl
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację pod rygorem nieważności w terminie do 30 dni od powrotu z imprezy turystycznej lub zakończenia terminu wykonania innej usługi.
 3. Reklamacje, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z umowy przez dostawcę usługi (w tym Organizatora wycieczki, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, Wykonawcę usługi parkingowej), należy kierować wyłącznie do właściwego dostawcy. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach zapisanych w warunkach uczestnictwa lub właściwy dostawca zgodnie ze stosowanymi przez siebie zasadami.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

  • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego)
  • numer reklamowanej rezerwacji
  • przedmiot reklamacji ze szczegółowym opisem
  • ewentualne załączniki dokumentujące dane fakty (zaistniałą sprawę).
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania jej przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na podany adres listem poleconym lub przesyłką kurierską.

X. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych Usługobiorców
 2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej centrala@mytravel.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Zaufało nam już 944 021 turystów,
  96% z nich poleca nas
  swoim znajomym
 • Jesteśmy członkiem Polskiej
  Izby Turystyki
 • Mamy certyfikat Rzetelna Firma

Zgłoś uwagi

Podziel się swoimi uwagami, które pomogą nam dopracować naszą stronę. Dziękujemy.

Wiadomość została wysłana

Dziękujemy za Twoje uwagi :)

Proszę poprawnie uzupełnić pola.

Spróbuj ponownie.