Twoje marzenia w naszych rękach

Jesteśmy częścią Last Minute Wakacje.pl

Codziennie w godzinach 8:00 - 24:00
0ofert

Polityka danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez My Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 1. 1. Dane Osobowe i Administrator

  Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, z którymi My Travel Sp. z o.o. zawarło umowy o współpracy/franchisingowe, dalej jako „Dane Osobowe”, jest Wakacje.pl S.A. ul. Traugutta 115C, 80-226 Gdańsk (dalej jako „Administrator”).

 2. 2. Cel przetwarzania danych

  Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja umów o współpracy/ franchisingowych poprzez Sprzedaż usług.

 3. 3. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:

  a) w zakresie realizacji umowy agencyjnej/franchisingowej, w tym zapewnienia kontaktu lub w innych sprawach związanych z umową agencyjną/franchisingową - art. 6 ust.1 lit. b oraz f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to jest w ramach wykonania umowy agencyjnej/franchisingowej oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania o wszelkich sprawach związanych z umową z agencyjną/franchisingową (dalej jako „RODO”);

  b) w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń umów o współpracę/ franchisingowych - art. 6 ust.1 lit. c RODO.

 4. 4. Odbiorcy danych

  Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

  - upoważnieni pracownicy Administratora,

  - usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy

  - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,

  - podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa;

  - dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy o współpracę/franchisingowej oraz zarządzanie organizacją Administratora;

  - dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności biura rachunkowe, kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

 5. 5. Okres przechowywania danych

  - w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt. 3 ust. a) przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułuniewykonania lub nienależytego wykonania umowy o współpracę/franchisingowej – 3 lata od dnia zakończenia współpracy;

  - w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt. 3 ust. b) przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

 6. 6. Zasady gromadzenia danych

  Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizację umowy o współpracę/franchisingowej.

 7. 7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

  Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:

  a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

  b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach

  c) wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

  d) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

  e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,

  f) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencje na adres: Wakacje.pl S.A. ul. Traugutta 115C, 80-226 Gdańsk lub za pośrednictwem email: centrala@mytravel.pl

  Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Zaufało nam już 672 367 turystów,
  96% z nich poleca nas
  swoim znajomym
 • Jesteśmy członkiem Polskiej
  Izby Turystyki
 • Mamy certyfikat Rzetelna Firma

Zgłoś uwagi

Podziel się swoimi uwagami, które pomogą nam dopracować naszą stronę. Dziękujemy.

Wiadomość została wysłana

Dziękujemy za Twoje uwagi :)

Proszę poprawnie uzupełnić pola.

Spróbuj ponownie.