Twoje marzenia w naszych rękach

Jesteśmy częścią Last Minute Wakacje.pl

Codziennie w godzinach 8:00 - 24:00
0ofert

Bony wakacyjne regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Emitentem Bonów Wakacyjnych (dalej „Bony Wakacyjne” lub „Bony”) jest WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku (80-226) przy ul. TRAUGUTTA 115c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000315229, NIP 9570778385, Regon 192058039, o kapitale zakładowym w wysokości 5 750 000,00 zł w całości wpłaconym, zwana dalej „Emitentem”.

Bony Wakacyjne są znakami legitymacyjnymi uprawniającymi do obniżenia wartości do zapłaty za zakup:
usług turystycznych świadczonych przez touroperatorów, biletów lotniczych na przeloty przewoźników zrzeszonych w IATA, dopuszczonych do sprzedaży biletów na terenie UE, usługi parkingowej na parkingu lotniskowym, ubezpieczenia turystycznego, dostępnych za pośrednictwem portalu MyTravel.pl, pod numerem infolinii 58 770 60 60 oraz w salonach sprzedaży MyTravel, zwanych dalej „Usługą”. Dostępność poszczególnych Usług może być zróżnicowana w zależności od kanału komunikacji z MyTravel.

Emitent Bonów Wakacyjnych może dokonać wyłączenia poszczególnych Usług, które mogą być opłacone Bonami.
Emitent Bonów Wakacyjnych może dokonać wyłączenia poszczególnych kanałów komunikacji, w których udostępniona będzie możliwość realizacji Bonów.
Bony Wakacyjne są wystawiane tylko na okaziciela, co oznacza że mogą być wykorzystane przez dowolną osobę, która przedstawi Bon Wakacyjny.
Bony Wakacyjne nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
Bony Wakacyjne występują w wersji drukowanej oraz elektronicznej. Szczególną formą elektronicznych Bonów Wakacyjnych są Bony emitowane dla potrzeb programów lojalnościowych i kafeteryjnych Partnerów Emitenta generowane na szacie graficznej Partnerów lub w postaci kodu wysyłanego przez Partnera w ramach prowadzonych działań.

§ 2 Warunki zamawiania oraz płatności

Bony Wakacyjne można nabyć kontaktując się z przedstawicielem Emitenta za pośrednictwem: poczty e-mail (bony@wakacje.pl), telefonicznie (58 300 16 11) lub bezpośrednio w salonach sprzedaży MyTravel.

Złożenie zamówienia wymaga oznaczenia nominału Bonów oraz ich ilości, a także podania danych potrzebnych do wystawienia noty księgowej. W przypadku osób fizycznych będą to odpowiednio imię, nazwisko i adres korespondencyjny oraz adres mailowy i telefon kontaktowy (dla potrzeb realizacji przesyłki kurierskiej zamówienia składanego za pośrednictwem adresu mailowego bądź telefonu). W przypadku firm potrzebne będą dodatkowo nazwa firmy oraz numer NIP. Po skutecznym złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje formularz zamówienia ze wszystkimi danymi niezbędnymi do dokonania płatności. W przypadku zakupu dokonanego za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie płatność realizowana jest przelewem na konto bankowe wskazane na formularzu zamówienia lub w inny wskazany sposób. W przypadku zakupu w salonie sprzedaży MyTravel płatność realizowana może być również gotówką lub kartą płatniczą(jeśli w danej lokalizacji jest dostępna płatność kartą) i nie wymaga dodatkowo wypełniania formularza zamówienia.

Zamówione Bony po dokonaniu wpłaty zostaną aktywowane i nadane przesyłką kurierską na adres wskazany w zamówieniu najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty uznania konta bankowego Emitenta pełną kwotą wskazaną na formularzu zamówienia. Potwierdzeniem dostawy będzie pokwitowanie odbioru przesyłki, które Kupujący podpisze w obecności kuriera. W przypadku zakupu w salonie sprzedaży MyTravel Bony zostaną wręczone Kupującemu bezpośrednio po dokonaniu ich aktywacji. Dokonując zakupu Bonów Wakacyjnych w postaci elektronicznej aktywne kody zostaną przesłane w ciągu 3 dni roboczych od daty uznania konta bankowego Emitenta na wskazany w zamówieniu adres mailowy. Termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu w przypadku Bonów personalizowanych logo zamawiającego lub w przypadku zamówień nominałów niestandardowych.

W przypadku zamówień złożonych na odległość, w tym za pośrednictwem strony www, adresu mailowego bądź telefonicznie dostawa Bonów odbędzie się pocztą kurierską na koszt Emitenta.

Emitent uprawniony jest do wstrzymania realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego lub anulacji przekazanych Bonów Wakacyjnych, jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie wskazanym w formularzu zamówienia lub nocie księgowej.

Po dokonaniu opłaty za dokonane zamówienie zostanie wystawiona nota księgowa, która w wersji elektronicznej zostanie przesłana do zamawiającego. W przypadku zamówień składanych w salonie sprzedaży MyTravel nota zostanie wystawiona bezpośrednio po dokonaniu transakcji.

§ 3 Okres ważności i warunki realizacji

Bony Wakacyjne mogą być wykorzystane wyłącznie w okresie ważności oznaczonym na ich rewersie (w przypadku wersji papierowej), na awersie (w przypadku wersji elektronicznej), bądź w innym miejscu (w przypadku Bonów przekazywanych za pośrednictwem e-mail lub SMS). Oznacza to, że wyłącznie w okresie ważności można dokonać opłaty Bonem Wakacyjnym za zakupione Usługi oraz dokonać formalności określonych w §4 pkt 2 Regulaminu. Wykonanie zakupionej i opłaconej Bonem Wakacyjnym Usługi może nastąpić już po upływie okresu ważności Bonu, którym dokonywano płatność, z zachowaniem warunków Regulaminu.

Datą realizacji Bonu Wakacyjnego jest dzień dokonania płatności Bonem za zakupioną Usługę.
Bon Wakacyjny może być wykorzystany w ramach płatności wyłącznie za jedno zamówienie, w którego skład może jednak wchodzić jedna lub więcej niż jedna Usługa.
Płatność Bonem musi się odbyć przed uregulowaniem całego zobowiązania za zakupione Usługi, co oznacza, że w przypadku dodania Bonu jako płatność za Usługę opłaconą wcześniej - nie ma możliwości zwrotu środków wynikających z tytułu nadpłaty.
Wartości Bonów Wakacyjnych łączą się ze sobą, co oznacza, iż w ramach płatności za jedno zamówienie można wykorzystać więcej niż jeden Bon Wakacyjny.
Wyjątek od zapisu §3 pkt 5 Regulaminu stanowią Bony Wakacyjne, które posiadają zastrzeżenie „Jeden Bon do jednej rezerwacji”. Wartości takich Bonów Wakacyjnych nie łączą się ze sobą, ale łączą się z wartościami Bonów Wakacyjnych bez zastrzeżenia, co oznacza, że w ramach płatności za jedno zamówienie można wykorzystać tylko jeden Bon Wakacyjny z zastrzeżeniem oraz dowolną ilość Bonów Wakacyjnych bez zastrzeżenia.
Jeśli wartość zakupionych Usług jest niższa od wartości Bonów, kwota będąca różnicą nie podlega zwrotowi ani wykorzystaniu przy płatności za kolejne zamówienie.
Jeśli wartość zamówionej Usługi/Usług jest wyższa od wartości Bonu/Bonów, Posiadacz Bonu/Bonów zobowiązany jest dopłacić różnicę kartą kredytową, przelewem lub gotówką w salonie sprzedaży lub też przelewem albo kartą za pośrednictwem portalu MyTravel.pl.
Bony uszkodzone (w szczególności podarte, zmięte, sklejone, zabrudzone w stopniu uniemożliwiającym identyfikację) i pozbawione wyraźnego numeru mogą nie zostać przyjęte i rozliczone na poczet płatności. Wydanie duplikatu zależy od okoliczności oraz oceny Wakacje.pl.

§ 4 Sposób realizacji Bonów Wakacyjnych

Bony Wakacyjne można zrealizować dokonując opłaty za zakup Usług:

za pośrednictwem portalu MyTravel.pl, dzwoniąc na infolinię 58 770 60 60, w dowolnym salonie sprzedaży MyTravel na terenie kraju (lista salonów dostępna nawww.mytravel.pl/biura-podrozy), w inny sposób wskazany przez Emitenta.

Wyjątkiem od powyższej zasady są bony, które posiadają zastrzeżenie o możliwości realizacji w konkretnym kanale komunikacji MyTravel.

Po wyborze Usługi Rezerwujący dopełnia wszelkich formalności:
zgodnie z zasadami rezerwacji wycieczek należy podpisać umowę oraz warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej wraz z wpłatą zaliczki bądź całości wartości rezerwacji;
w przypadku zakupu biletów lotniczych należy zapoznać się z propozycją połączenia, warunkami przewozu, zaakceptować je oraz dokonać opłaty;
w przypadku zakupu usługi parkingowej należy zaakceptować warunki rezerwacji oraz dokonać opłaty; zgodnie z zasadami zakupu ubezpieczenia należy potwierdzić poprawność danych potrzebnych do wystawienia polisy oraz potwierdzić zapoznanie się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, po czym dokonać opłaty składki.
Bony Wakacyjne mogą zostać przyjęte w ramach płatności zaliczki, dopłaty lub zapłaty całej wartości zakupionej Usługi w zależności od warunków zakupu danej Usługi. Płatność Bonami musi być dokonana przed terminem realizacji Usługi.

W dniu dokonania płatności Bonami za zakupione Usługi Posiadacz Bonów zobowiązany jest przesłać kopie Bonów Wakacyjnych (awers oraz rewers) na adres mailowy wskazany przez doradcę, a oryginały tychże Bonów przesłać do siedziby Emitenta w ciągu 7 dni od daty realizacji Bonów. W przypadku wizyty bezpośredniej w salonie sprzedaży MyTravel należy wręczyć oryginały Bonów doradcy.

Wyłączeniu z procedury opisanej w §4 pkt. 4 podlegają Bony Wakacyjne generowanie elektronicznie, w przypadku których należy przesłać plik lub mail zawierający Bon Wakacyjny na wskazany przez doradcę adres e-mail lub wręczyć wydruk podczas wizyty bezpośredniej w salonie sprzedaży MyTravel.

Po otrzymaniu Bonów i dokonaniu ich pozytywnej weryfikacji, a w razie konieczności także po uiszczeniu opłaty uzupełniającej cenę Usługi, uznaje się ją za opłaconą. W zależności od rodzaju zakupionej Usługi Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji, umowę, bilet elektroniczny lub polisę ubezpieczeniową.

§ 5 Rezygnacja z Usługi oraz anulacje Usług

Rezygnacja z zakupionej Usługi przez osobę dokonującą rezerwacji, która opłaciła część lub całość wartości Usługi za pomocą Bonów Wakacyjnych (zwaną dalej „Rezerwującym”), wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności złożonego do Emitenta lub w salonie sprzedaży MyTravel.

W przypadku, gdy Rezerwujący opłacił zakupioną Usługę częściowo lub w całości Bonami Wakacyjnymi, a w okresie ważności Bonów Wakacyjnych:
rezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej, nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Emitenta lub touroperatorów będących jego partnerami,
rezygnuje z zakupionego biletu lotniczego, rezygnuje z zakupionej usługi parkingowej, rezygnuje z zakupionej polisy ubezpieczeniowej, Rezerwującemu przysługuje zwrot Bonów Wakacyjnych o wartości uwzględniającej potrącenie przez Emitenta kosztów rezygnacji lub anulacji w wysokości określonej zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług turystycznych przez touroperatora organizującego imprezę turystyczną objętą dokonaną rezerwacją, zgodnie z warunkami taryfy zakupionego biletu i warunkami przewozu przewoźnika lub zgodnie z warunkami ubezpieczyciela.

Bony Wakacyjne zwrócone Rezerwującemu po potrąceniu, zgodnie z ust. 2 powyżej, zachowują pierwotny termin ważności.
W przypadku, kiedy Rezerwujący rezygnuje z zakupionej Usługi po upływie terminu ważności Bonów Wakacyjnych, którymi dokonywał płatności, Emitent nie zwraca zrealizowanych Bonów ani ich równowartości.

W przypadku, kiedy Rezerwujący nie skorzystał z Usługi opłaconej częściowo lub w całości Bonami Wakacyjnymi z powodu odwołania podróży przez organizatora/przewoźnika na skutek wystąpienia siły wyższej, Rezerwującemu zwracane są Bony o wartości odpowiadającej wartości zrealizowanych Bonów Wakacyjnych, których termin ważności wynosi 6 miesięcy liczonych od dnia wydania nowych Bonów. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia katastrofalne zdarzenia naturalne i zaburzenia życia zbiorowego, jak wojny, rewolucje, strajki i zamieszki krajowe.

W przypadku, kiedy Rezerwujący nie skorzystał z Usługi opłaconej częściowo lub w całości Bonami Wakacyjnymi z winy leżącej po stronie organizatora/przewoźnika, Bony Wakacyjne są zwracane Rezerwującemu i zachowują pierwotny termin ważności. Wartość zwrotu określana jest na podstawie warunków zaakceptowanych podczas zakupu Usługi.

W przypadku, kiedy Rezerwujący nie skorzystał z Usługi opłaconej częściowo lub w całości Bonami Wakacyjnymi z powodu upadku organizatora, Bony Wakacyjne nie są zwracane Rezerwującemu. Rezerwujący ma prawo ubiegać się o zwrot środków z gwarancji ubezpieczeniowej upadłego touroperatora. W przypadku bankructwa innych podmiotów, których Usługi zakupił Rezerwujący – Rezerwujący może ubiegać się o zwrot środków zgodnie z ogólnymi zasadami.

W przypadku, kiedy Rezerwujący nie skorzystał z Usługi opłaconej częściowo lub w całości Bonami Wakacyjnymi z winy leżącej po stronie Rezerwującego – nie dokonuje się zwrotu wartości zakupionej Usługi, chyba, że warunki zaakceptowane podczas zakupu Usługi przewidują inaczej. Jeśli warunki zakupu lub umowa przewidują zwrot, odbywa się on w Bonach Wakacyjnych, które zachowują pierwotny termin ważności.

§ 6 Reklamacje

Reklamacje z tytułu otrzymanych Bonów Wakacyjnych wynikające z braku oznaczenia okresu ważności, braku aktywacji Bonów bądź wynikające z innych przyczyn, należy zgłaszać do Emitenta za pośrednictwem adresu mailowego bony@wakacje.pl lub dzwoniąc pod numer 58 300 16 11.

§ 7 Klauzula o danych osobowych

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Emitenta w celach związanych z realizacją zamówienia na Bony Wakacyjne. Administratorem danych osobowych jest Emitent (nr bazy: R000 373/2007). Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, jak również przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich danych oraz poprawiania, jednak bez podania danych nie będzie możliwa realizacja zamówienia.

§ 8 Postanowienia końcowe

Regulamin sprzedaży i realizacji Bonów Wakacyjnych stanowi integralną część każdego zamówienia na Bony Wakacyjne.
Kupujący, składając zamówienie, oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść regulaminu sprzedaży oraz realizacji Bonów Wakacyjnych.
Kupujący zobowiązany jest poinformować osoby, którym przekaże Bony, o treści regulaminu.

Dlaczego warto nam zaufać?

  • Zaufało nam już 805 677 turystów,
    96% z nich poleca nas
    swoim znajomym
  • Jesteśmy członkiem Polskiej
    Izby Turystyki
  • Mamy certyfikat Rzetelna Firma

Zgłoś uwagi

Podziel się swoimi uwagami, które pomogą nam dopracować naszą stronę. Dziękujemy.

Wiadomość została wysłana

Dziękujemy za Twoje uwagi :)

Proszę poprawnie uzupełnić pola.

Spróbuj ponownie.